۱۸ رنگ فون گریم متنوع و زیبا ، استفاده از روغنهای گیاهی